• Onafhankelijke informatie
  • Gecontroleerde specialisten
  • 121.000+ vergelijkingen
Gecontroleerde specialisten
Onafhankelijke informatie

Hoeveel mag ik vergunningsvrij bouwen?

Je kan maar een beperkte oppervlakte van jouw grondgebied vergunningsvrij bebouwen. In het Besluit Omgevingsrecht is vastgelegd wat de maximale oppervlakte is waarop je vergunningsvrij mag bouwen. Hoeveel vierkante meter van jouw grondgebied mag jij vergunningsvrij bebouwen?

Stap 1: Bepaal het bebouwingsgebied

Het bebouwingsgebied is:

  • het achtererfgebied
  • de grond onder het hoofdgebouw
  • minus de grond onder het oorspronkelijke hoofdgebouw

Stap 2: Bereken het maximum aantal m2

In de onderstaande tabel vind je het maximaal toelaatbare bebouwingspercentage voor verschillende gedeelten van het bebouwingsgebied:

Opp. per gedeelte bebouwingsgebied (bbg) Bebouwingspercentage
Gedeelte bbg t/m 100m2 50% van die oppervlakte
Gedeelte bbg vanaf 100m2 t/m 300 m2 20% van die oppervlakte
Gedeelte bbg vanaf 300m2 t/m 900m2 10% van die oppervlakte
Gedeelte bbg vanaf 900m2 0% van die oppervlakte

Om het begrijpelijk te maken, hebben we enkele rekenvoorbeelden voor je uitgewerkt:

  • Een bebouwingsgebied is 80m2. Dit betekent dat 50% van deze 80m2 bebouwd mag worden. Dat is 40m2 aan bouwwerken, naast het oorspronkelijke hoofdgebouw. 40m2 is hier het maximaal toelaatbare bebouwingsgebied.

  • Een ander bebouwingsgebied is 220m2. Bij dit gebied mag je de volgende oppervlakte bebouwen: (50% van 100m2 = 50m2) + (20% van 120m2= 24m2) = 74m2. 74m2 is hier het maximaal toelaatbare bebouwingsgebied.

  • Bij een heel groot bebouwingsgebied van 375m2 mag je de volgende oppervlakte bebouwen: (50% van 100m2 = 50m2) + (20% van 200m2 = 40m2) + (10% van 75m2 = 7,5m2) = 97,5m2. 97,5 meter is hier het maximaal toelaatbare bebouwingsgebied.

Stap 3: Bepaal de aanwezige bijgebouwen

Vervolgens moet je ook nog de oppervlakte van de aanwezige bijgebouwen in het bebouwingsgebied bepalen. Onder bijgebouw wordt verstaan: een aanbouw, een uitbouw met vergunning en een uitbouw zonder vergunning. De omvang van deze bijgebouwen tel je bij elkaar op.

Stap 4: Bereken hoeveel m2 je bij mag bouwen

Om tot de huidige bijbouwmogelijkheid te komen gebruik je de volgende rekensom:

  • Bijbouwmogelijkheid = het maximaal toelaatbare bebouwingsgebied – de aanwezige bijgebouwen

Bijvoorbeeld: Ik heb een maximaal toelaatbaar bebouwingsgebied van 40m2 en een aangebouwde bijkeuken van 8m2. Dan is mijn bijbouwmogelijk: 40-8 = 32 m2.

Meer weten over uitbouw vergunningen?

Regels uitbouw vergunning

De onderstaande voorwaarden zijn de belangrijkste eisen om vergunningvrij te mogen bouwen. Voldoe je niet aan deze voorwaarden? Dan heb je een vergunning nodig om een aanbouw te plaatsen. Je kan een op de grond staande aanbouw vergunningvrij bouwen in het achtererfgebied, als je voldoet aan de volgende eisen: 1. voor zover op een afstand van niet meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw, niet hoger dan: a. 5 m, b. 0,3 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw, en c. het hoofdgebouw, 2. voor zover op een afstand van meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw: a. indien hoger dan 3 m: voorzien van een schuin dak, de dakvoet niet hoger dan 3 m, de daknok gevormd door twee of meer schuine dakvlakken, met een hellingshoek van niet meer dan 55°, en waarbij de hoogte van de daknok niet meer is dan 5 m en verder wordt begrensd door de volgende formule: maximale daknokhoogte [m] = (afstand daknok tot de perceelsgrens [m] x 0,47) + 3, b. functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw, tenzij het huisvesting betreft in verband met mantelzorg, 3. op een afstand van meer dan 1 m vanaf openbaar toegankelijk gebied, tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn, 4. de ligging van een verblijfsgebied als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012, in geval van meer dan een bouwlaag, uitsluitend op de eerste bouwlaag, 5. niet voorzien van een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte, 6. de oppervlakte van al dan niet met vergunning gebouwde bijbehorende bouwwerken in het bebouwingsgebied bedraagt niet meer dan: a. in geval van een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m2: 50% van dat bebouwingsgebied, b. in geval van een bebouwingsgebied groter dan 100 m2 en kleiner dan of gelijk aan 300 m2: 50 m2, vermeerderd met 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m2, c. in geval van een bebouwingsgebied groter dan 300 m2: 90 m2, vermeerderd met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2, tot een maximum van in totaal 150 m2, 7. niet aan of bij: a. een woonwagen, b. een hoofdgebouw waarvoor in de omgevingsvergunning voor het bouwen daarvan isbepaald dat de vergunninghouder na het verstrijken van een bij die vergunning aangegeven termijn verplicht is de voor de verlening van de vergunning bestaande toestand hersteld te hebben, c. een bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf door één huishouden.

Uitbouw met vergunning
Wanneer is aanbouw vergunningsvrij?

Het plaatsen van een aanbouw kan in sommige gevallen vergunningvrij. Vergunningvrij bouwen kan echter alleen op het achtererfgebied van een woning. Wat het achtererfgebied precies inhoudt, leggen we hieronder voor je uit. Daarna zetten we de belangrijkste eisen voor een vergunningvrije aanbouw voor je op een rij. 4 meter vergunningvrij Het is sinds 2014 eenvoudiger om vergunningvrij een aanbouw te plaatsen. Sinds 2014 kan een aanbouw van vier meter vergunningvrij worden gebouwd aan de achterzijde van een woning (dit was eerst 2,5 meter). Er moet dan wel nog aan andere voorwaarden worden voldaan. Het achtererfgebied De belangrijkste voorwaarde voor vergunningvrij bouwen: de aanbouw moet in het achtererfgebied worden geplaatst. Maar wat is dat achtererfgebied precies? Het achtererfgebied: begint een meter achter de voorgevel loopt evenwijdig aan openbaar toegankelijk gebied (groen, wegen, water) In de onderstaande afbeelding zie je een situatie waarin de rijtjeshuizen evenwijdig gebouwd zijn aan het openbare gebied. Hierdoor is het achtererf eenvoudig te bepalen.

Uitbouw vergunningsvrij