Privacy- en cookiebeleid

Slimster neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Veel producten en diensten kan je (prijs)vergelijken via Slimster zonder daarvoor persoonlijke gegevens in te voeren, wel zo fijn toch? Met de gegevens die wij wel ontvangen gaan wij zeer zorgvuldig om, conform de toepasselijke wet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Artikel 1. Definities

1.1. In dit privacy- en cookiebeleid worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Betrokkene: De natuurlijke persoon van wie Persoonsgegevens worden verwerkt;
Offerteaanvraag: De offerteaanvraag die een Offerteaanvrager heeft ingediend via de Website of via de website van een Partner;
Offerteaanvrager: De natuurlijke persoon die via de Website of via de website van een Partner een Offerteaanvraag heeft ingediend;
Overeenkomst: De overeenkomst tussen Slimster en de Wederpartij;
Partner: De samenwerkingspartner met wie Slimster een Overeenkomst is aangegaan voor het ontvangen van Offerteaanvragen dia via de website van deze samenwerkingspartner binnenkomen;
Persoonsgegevens: Gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
Slimster: Slimster B.V. handelend onder de naam “Slimster”, gevestigd en kantoorhoudende te Piet Mondriaanlaan 12, 3812GV te Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 63672472;
Specialist: Het bedrijf dat een Overeenkomst met Slimster is aangegaan voor het ontvangen van Offerteaanvragen;
Website: De website www.slimster.nl die door Slimster wordt beheerd;
Wederpartij: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die een Overeenkomst is aangegaan met Slimster.

1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

Artikel 2. Verwerkingsverantwoordelijke

2.1. Slimster neemt de privacy van Betrokkenen zeer serieus en zal informatie over Betrokkenen op een veilige manier verwerken en gebruiken. Veel producten en diensten kan de websitebezoeker (prijs)vergelijken via de Website zonder daarvoor persoonlijke gegevens in te voeren. Met de gegevens die Slimster wel ontvangt gaat Slimster zeer zorgvuldig om, conform de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2.2. Slimster is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de Persoonsgegevens die verwerkt worden middels de Website, in het kader van de Offerteaanvraag en in het kader van de Overeenkomst. De contactgegevens van Slimster zijn:

Slimster B.V.
Piet Mondriaanlaan 12
3812 GV Amersfoort
E-mail: [email protected]
Tel: 088 – 222 1410
WhatsApp: 088 – 222 1410

Artikel 3. Op welke wijze verzamelt Slimster Persoonsgegevens?

3.1. Slimster verzamelt Persoonsgegevens van de Betrokkene wanneer de Betrokkene deze Persoonsgegevens aan Slimster heeft verstrekt, bijvoorbeeld door:

 • Het invullen van een contactformulier op de Website;
 • Door het aanmaken van een account op de Website;
 • Door telefonisch of via de e-mail contact op te nemen met Slimster;
 • Een Overeenkomst aan te gaan;
 • Een Offerteaanvraag in te dienen;
 • Het gebruiken van het forum op de Website.

3.2. Slimster ontvangt Persoonsgegevens van een Partner op het moment dat de Offerteaanvrager een Offerteaanvraag heeft ingediend op een website van een Partner en deze Offerteaanvraag (automatisch) is (door)gestuurd naar Slimster.

Artikel 4. Van wie verwerkt Slimster Persoonsgegevens?

4.1. Slimster verwerkt Persoonsgegevens van:

 • Contactpersonen van Wederpartijen;
 • Offerteaanvragers;
 • Websitebezoekers.

Artikel 5. Wat zijn de grondslagen van de verwerking van Persoonsgegevens?

5.1. De grondslag van de verwerking van de Persoonsgegevens is het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder het in opdracht van de Betrokkene doorsturen van een Offerteaanvraag naar Specialisten, de toestemming van de Betrokkene, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het gerechtvaardigd belang van Slimster. Het gerechtvaardigd belang van Slimster is direct marketing.

6. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

6.1. Voor verschillende onderdelen van de dienstverlening van Slimster zijn persoonlijke gegevens essentieel om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld voor het ontvangen van offertes op maat is persoonlijke informatie nodig. Want op basis van kenbaar gemaakte wensen en gegevens koppelt Slimster de Offerteaanvraag aan de juiste Specialist(en).

6.2. De Offerteaanvraag wordt eenmalig naar een of meerdere gekoppelde Specialisten gestuurd zodat de Specialisten contact met de Offerteaanvrager kunnen opnemen voor de vrijblijvende offerte. Offerteaanvragen worden naar maximaal 4 Specialisten gestuurd.

6.3. Indien de Offerteaanvraag niet direct gekoppeld kan worden aan een Specialist, dan is het mogelijk dat informatie over de gewenste opdracht, zonder Persoonsgegevens, kenbaar wordt gemaakt aan Specialisten. Indien een Specialist ervoor kiest de Offerteaanvraag in behandeling te nemen, dan wordt de Offerteaanvraag alsnog doorgestuurd naar de betreffende Specialist.

6.4. Alle Specialisten zijn akkoord gegaan met de algemene voorwaarden van Slimster waarin staat opgenomen dat Persoonsgegevens alleen voor het uitbrengen van een offerte mogen worden gebruikt. Voor informatie over de wijze waarop een Specialist Persoonsgegevens van de Offerteaanvrager verwerkt, kan de Offerteaanvrager het privacy beleid van de betreffende Specialist raadplegen.

6.5. Om een Overeenkomst aan te gaan dienen de contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) van (de contactpersoon van) de Wederpartij aan Slimster verstrekt te worden. Zonder deze Persoonsgegevens kan de Overeenkomst niet tot stand komen.

6.6. Slimster verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van Betrokkenen.

6.7. Slimster heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over Betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Slimster kan echter niet controleren of een Betrokkene ouder dan 16 is. Slimster raadt ouders en wettelijk vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als een ouder of wettelijk vertegenwoordiger er van overtuigd is dat Slimster zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de ouder of wettelijk vertegenwoordiger contact op te nemen met Slimster en dan zal Slimster de verwerking beëindigen en de Persoonsgegevens verwijderen.

6.8. De volgende Persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

Gegevens Doel
Geslacht Om de Betrokkene persoonlijk aan te kunnen spreken;
Voor- en achternaam Om de Betrokkene persoonlijk aan te kunnen spreken;
Adresgegevens Bij Offerteaanvragen: om Specialisten te koppelen die bij de Offerteaanvrager in de regio actief zijn;
Telefoonnummer(s) Bij Offerteaanvragen: zodat de Specialist ten behoeve van het uitbrengen van een offerte telefonisch contact kan opnemen met de Offerteaanvrager;
Bij Overeenkomsten: voor het aangaan en onderhouden van een klantrelatie;
E-mail Bij Offerteaanvragen: zodat de Specialist ten behoeve van het uitbrengen van een offerte via de e-mail contact kan opnemen met de Offerteaanvrager, voor het sturen van nieuwsbrieven, voor het aanmaken van een account op de Website;
Bij Overeenkomsten: voor het aangaan en onderhouden van een klantrelatie, voor het sturen van de factuur, voor het uitvoeren van de Overeenkomst, voor het aanmaken van een account op de Website;
IP-adres Om misbruik tegen te gaan;
Woning bezit Bij Offerteaanvragen: om de juiste Specialisten te koppelen, bijvoorbeeld qua planning of expertise;
Opdrachtinformatie en voorkeuren Bij Offerteaanvragen: om de juiste Specialisten te koppelen, bijvoorbeeld qua planning of expertise;
Overige informatie Bij Offerteaanvragen: om de juiste Specialisten te koppelen, bijvoorbeeld qua planning of expertise.
Bij het gebruik van andere onderdelen van de Website: het plaatsen van een reactie op het forum zodat deze leesbaar is voor andere gebruikers.

Artikel 7. Automatische besluitvorming

7.1. Slimster maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. In de Offerteaanvraag ingevoerde gegevens, waaronder het adres van de Offerteaanvrager en de producten, diensten of werkzaamheden die de Offerteaanvrager (op)geleverd wenst te hebben, worden middels het automatische systeem van Slimster gekoppeld aan een of meerdere Specialisten die de producten, diensten of werkzaamheden kunnen (op)leveren en werkzaam zijn in de regio waarin het adres van de Offerteaanvrager is gelegen. De Offerteaanvraag wordt doorgestuurd naar deze gekoppelde Specialist(en).

7.2. De geautomatiseerde besluitvorming zorgt ervoor dat de Offerteaanvraag snel wordt doorgestuurd naar de juiste Specialist(en).

7.3. De geautomatiseerde besluitvorming kan ertoe leiden dat het systeem van Slimster de Offerteaanvraag niet kan koppelen aan een Specialist. In een dergelijk geval worden Persoonsgegevens opgenomen in de Offerteaanvraag niet direct doorgestuurd naar een Specialist.

Artikel 8. Surfgedrag

8.1. Slimster probeert de ervaring met zijn dienst iedere dag een beetje beter te maken. Hiervoor heeft Slimster informatie nodig zoals het surfgedrag op de Website. Om dit goed te kunnen doen is het echt niet nodig iets persoonlijks van de websitebezoeker te weten. Slimster doet dit dan ook anoniem. Deze klikinformatie bestaat uit:

 • De pagina’s die de websitebezoeker bezoekt;
 • Het soort apparaat (o.a. desktop, tablet of telefoon);
 • De locatie van het apparaat van de websitebezoeker;
 • Het besturingssysteem dat het apparaat van de websitebezoeker gebruikt.

8.2. Voor het vergaren van informatie over het surfgedrag gebruikt Slimster de volgende software dienstverleners:

8.3. Met de partijen genoemd in artikel 8.2, zowel binnen als buiten Europa, heeft Slimster een verwerkersovereenkomst gesloten om te borgen dat dit daadwerkelijk anoniem gebeurt en de data alleen wordt gebruikt ter verbetering van de Website. Via de bijgevoegde link is zichtbaar welke stappen m.b.t. GPDR deze partijen reeds ondernomen hebben. Om te zorgen dat deze software goed functioneert moeten er wel enkele cookies geplaatst worden. Hierover later meer in artikel 16.

Artikel 9. E-mailverkeer

9.1. Slimster is een digitale dienst waarbij veel communicatie per e-mail verloopt. Gezien de urgentie van een goede en veilige e-maildienst heeft Slimster na zorgvuldige selectie gekozen voor Mandrill (onderdeel van MailChimp te Amerika). Mandrill zorgt alleen voor het versturen van de e-mails en verwijdert alle gegevens automatisch na 90 dagen. Deze 90 dagen fungeren als rapportage en analyse periode bij mogelijke problemen.

Transactionele systeem e-mails

9.2. Nadat de Offerteaanvrager een Offerteaanvraag heeft aangevraagd, stuurt Slimster de Offerteaanvrager o.b.v. deze Overeenkomst alleen (service)e-mails die te maken hebben met deze Offerteaanvraag, zoals een overzicht van de gekoppelde Specialisten.

9.3. Voor een goede werking van de Website waaronder het forum op de Website kunnen er op verzoek van de Betrokkene e-mails worden gestuurd. Denk hierbij aan een vergeten wachtwoord of wanneer er een reactie op het forumbericht van de Betrokkene is.

Reviews

9.4. Om de dienst van Slimster te verbeteren en andere consumenten te helpen bij het maken van hun keuze kan Slimster de Offerteaanvrager vragen een review achter te laten over Slimster. Slimster stuurt de Offerteaanvrager dan eenmalig een linkje zodat de Offerteaanvrager de review direct bij een onafhankelijke partij (Feedback Company) kan plaatsen. Slimster slaat deze review dus niet op.

Nieuwsbrieven

9.5. Nieuwsbrieven verstuurt Slimster alleen wanneer hier expliciet toestemming voor is gegeven (opt-in). De Betrokkene ontvangt dus nooit zomaar massale commerciële nieuwsbrieven. De Betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven.

9.6. De Betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:

 • Door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de Betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
 • Door contact op te nemen met Slimster.

9.7. In elke nieuwsbrief die naar de Betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de Betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.

Artikel 10. Beveiligingsmaatregelen

10.1. Om inzage van Persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens te voorkomen, heeft Slimster verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de Persoonsgegevens. Slimster heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Het gebruiken van beveiligde systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;
 • Het gebruiken van beveiligde netwerkverbindingen;
 • Het gebruik van antivirus software;
 • De Website maakt gebruik van een beveiligde verbinding;
 • Het geregeld uitvoeren van software updates.

10.2. Personen die door Slimster worden ingehuurd of bij Slimster in dienst treden en die in het kader van hun taak kennisnemen van Persoonsgegevens worden, bijvoorbeeld in een opdrachtovereenkomst, arbeidsovereenkomst of geheimhoudingsverklaring, door Slimster tot geheimhouding verplicht.

10.3. Alleen de medewerkers van Slimster waarvoor het in het kader van hun functie/werkzaamheden noodzakelijk is om toegang te hebben tot Persoonsgegevens, worden door Slimster toegang verleend tot de Persoonsgegevens.

Artikel 11. Hoe lang slaat Slimster gegevens op?

11.1. Content zoals forumberichten die de Betrokkene op de Website heeft geplaatst worden in beginsel zo lang bewaard als het account van de Betrokkene in stand blijft. Als de Betrokkene zijn account laat opheffen, dan worden de aan het account van de Betrokkene gekoppelde Persoonsgegevens geanonimiseerd zodat de content die de Betrokkene op de Website heeft geplaatst voor andere bezoekers niet langer naar de Betrokkene herleidbaar is.

11.2. De overige Persoonsgegevens bewaart Slimster zolang Slimster deze nodig heeft om de dienst te leveren die de Betrokkene van Slimster vraagt of zolang het wettelijk verplicht is. Daarna verwijdert Slimster de Persoonsgegevens of maakt Persoonsgegevens anoniem.

11.3. Als Slimster Persoonsgegevens anoniem maakt, dan verwijdert Slimster alle gegevens die naar de Betrokkene verwijzen. De Persoonsgegevens kunnen niet meer aan de Betrokkene gekoppeld worden. Met behulp van de anonieme gegevens doet Slimster wetenschappelijk en statistisch (markt-)onderzoek, bijvoorbeeld om nieuwe producten te ontwikkelen of het aanbod van producten en diensten beter op de behoefte van de websitebezoekers aan te laten sluiten.

11.4. Inactieve accounts verwijdert Slimster na 7 jaar. Na die periode gebruikt Slimster Persoonsgegevens alleen anoniem, voor interne rapportages. Van de Belastingdienst moet Slimster zijn administratie gegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruikt Slimster alleen anonieme gegevens voor interne rapportages.

11.5. Gegevens die Slimster gebruikt om fraude te voorkomen bewaart Slimster zo lang als nodig.

11.6. Verstuurde e-mails worden na 90 dagen verwijderd. De logbestanden van de webserver van Slimster verwijdert Slimster na 60 dagen.

Artikel 12. Verstrekken van Persoonsgegevens aan derden

12.1. Slimster zal de Persoonsgegevens van de Betrokkene aan derden verstrekken, indien:

 • Een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van Persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
 • De Betrokkene daarvoor zijn toestemming heeft verleend;
 • Het nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder het doorsturen van een Offerteaanvraag naar een of meerdere Specialisten;
 • De doorgifte geschiedt aan een door Slimster voor de in dit privacy- en cookiebeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde derde partij, zoals, maar zeker niet beperkt tot, een ICT-dienstverlener of een boekhouder, met welke derde partij Slimster middels een overeenkomst of andere rechtshandeling is overeengekomen dat de derde partij voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Ingeschakelde derde partijen hebben alleen toegang tot de Persoonsgegevens als dit nodig is om hun werkzaamheden voor Slimster uit te voeren en voor zover wettelijk toegestaan;
 • Daarom verzocht is door een autoriteit, zoals politie of justitie. Voordat Slimster Persoonsgegevens aan een autoriteit verstrekt, controleert Slimster de bevoegdheden van deze autoriteit.

Artikel 13. Wat zijn de rechten van Betrokkenen?

13.1. De Betrokkene kan:

 • Zijn Persoonsgegevens bij Slimster opvragen;
 • Zijn Persoonsgegevens laten veranderen als die niet kloppen;
 • Zijn Persoonsgegevens laten verwijderen. Het komt voor dat Slimster de Persoonsgegevens niet kan verwijderen. Bijvoorbeeld omdat Slimster de Persoonsgegevens nog nodig heeft of om zich aan een wet te houden (bijvoorbeeld de Belastingdienst m.b.t. facturen);
 • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik van Persoonsgegevens;
 • Zijn toestemming stoppen. Gaf de Betrokkene zijn toestemming om Persoonsgegevens te gebruiken, dan mag de Betrokkene zijn toestemming later weer intrekken. Slimster gebruikt de Persoonsgegevens vanaf dat moment niet meer. (Een ingetrokken toestemming heeft geen terugwerkende kracht.);
 • Persoonsgegevens overdragen. Het overdragen kan aan een andere partij of aan de Betrokkene zelf.
  Het gebruik van Persoonsgegevens tijdelijk beperken. Bijvoorbeeld als de Betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van Persoonsgegevens.

Artikel 14. Vragen of klachten

14.1. Veel is al te regelen door in te loggen op de Website. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kan de Betrokkene een gespecificeerd verzoek sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming van Slimster, zijnde Marco Schuurman. De contractgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming zijn.

Slimster B.V.
T.a.v. de Data Protection Officer (DPO)
Piet Mondriaanlaan 12
3812 GV Amersfoort
[email protected]

14.2. De functionaris voor gegevensbescherming zal zo spoedig mogelijk reageren op het verzoek van de Betrokkene en in ieder geval binnen 1 maand.

14.3. Om er zeker van te zijn dat het verzoek omtrent Persoonsgegevens door de betreffende Betrokkene is gedaan, kan Slimster de Betrokkene vragen een kopie van zijn identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. De Betrokkene dient in het kopie zijn pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van de privacy van de Betrokkene.

14.4. Indien de Betrokkene van mening is dat de verwerking van Persoonsgegevens door Slimster niet in overeenstemming is met dit privacy- en cookiebeleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de Betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij een toezichthoudende autoriteit in het land waar de Betrokkene woonachtig is.

Artikel 15. Datalek

15.1. Indien zich bij Slimster een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij Persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte Persoonsgegevens, dan zal Slimster daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

15.2. Indien er sprake is van een datalek bij Slimster dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de Betrokkene, dan stelt Slimster de Betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 16. Cookiebeleid

16.1. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor het apparaat van de websitebezoeker. Dankzij deze cookies hoeft de websitebezoeker niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer de websitebezoeker terugkomt op de Website. Bovendien helpen cookies Slimster inzien hoe de websitebezoeker de Website gebruikt en hoe Slimster de boel beter en klantvriendelijker kan maken. Het moet gezegd worden: Slimster gebruikt cookies ook voor marketingdoeleinden.

16.2. De Website werkt prima als de websitebezoeker geen cookies accepteert, maar echt optimaal is het niet. Of de websitebezoeker cookies wil weigeren moet de websitebezoeker natuurlijk helemaal zelf weten. Als de websitebezoeker cookies accepteert kan Slimster de Website gebruiksvriendelijker voor de websitebezoeker aanbieden.

Functionele cookies

16.3. Functionele cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de Website beter werken en dat de gebruikersvoorkeuren van de websitebezoeker bekend blijven. Zo worden er bijvoorbeeld cookies gebruikt om de juiste lettertypes en taal voor de websitebezoeker in te stellen, om de gebruikssessie van de websitebezoeker te kunnen onthouden op de webserver zodat de websitebezoeker ingelogd kan blijven of bijvoorbeeld zoekresultaten worden onthouden terwijl de websitebezoeker de Website verder bekijkt. Dit zijn allemaal functionaliteiten die zonder deze cookies niet zouden werken.

Cookies afkomstig van derde partijen

16.4. Naast de functionele cookies zijn er ook cookies die niet door Slimster zelf geplaatst of uitgelezen worden, maar door derde partijen die door Slimster zijn ingeschakeld en mogelijk functionaliteit op de Website aanbieden. Naast de partijen die Slimster hierboven reeds heeft benoemd gebruikt Slimster ook Google AdWords, Facebook (zeer beperkt) en LinkedIn (zeer beperkt). Met cookies afkomstig van derde partijen analyseert Slimster hoe websitebezoekers de Website gebruiken, advertenties via het Google netwerk gebruiken en de zoekmachine van Google gebruiken om te kijken welke zoekwoorden er worden gebruikt door de websitebezoekers.

Cookies waarvoor toestemming benodigd is

16.5. Cookies of andere technologieën die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Website en die gevolgen hebben voor de privacy van de websitebezoeker worden enkel gebruikt nadat via de Website daarvoor een akkoord is gegeven bij het eerste bezoek aan de Website. Voordat de toestemming voor deze cookies of andere technologieën is gegeven, maakt de Website enkel gebruik van functionele cookies en analytische cookies die geen gevolgen hebben voor de privacy van de websitebezoeker.

Artikel 17. Wijzigingen

17.1 Slimster behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy- en cookiebeleid, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging. Op de Website staat de nieuwste versie van het privacy- en cookiebeleid van Slimster.

De informatie op deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 24 november 2021.